การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและต่อยอดนวัตกรรม 16-20 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สนก. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและการต่อยอดนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กทม.จัดโดย กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สนก.

รูปภาพ