โครงการรักษ์ป่าน่าน ตอน ประปาภูเขา ธนาคารน้ำ สู่วิถีของชุมชน โรงเรียนบ้านสว้า